Bouppteckning

BOUPPTECKNING – DÖDSBO

Här finner du lite information och enkla förklaringar om det som berör bouppteckning avseende dödsbo.

BOUPPTECKNING
– Enligt lag ska Kvarlåtenskap förtecknas i en bouppteckning inom tre månader efter dödsfallet.
– Redovisar, enligt lag, den avlidnes samtliga tillgångar och skulder på dödsdagen.
– Fast egendom, taxeringsvärdet för året före redovisas.
– Bostadsrätt värderas till bostadsrättsföreningens deklarationsvärde per dödsdagen samt intygas av föreningen.
– Visar vilka är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar.
– Om den avlidne personen var gift, den efterlevandes tillgångar och skulder redovisas.
– Samboegendom anges också i bouppteckningen om sambon begär bodelning

TILLÄGGSBOUPPTECKNING: Om nya skulder eller tillgångar framkommer efter bouppteckningen blivit godkänd av Skatteverket kontaktar du Skatteverket för att göra en tilläggsbouppteckning.

DÖDSBO: En juridisk person.

DÖDSBOANMÄLAN: Om tillgångarna i dödsboet inte täcker kostnaderna kan bouppteckningen ersättas av en dödsboanmälan hos kommunens socialnämnd.

BOUPPGIVARE: Den efterlevande som bäst känner till dödsboets egendom för att ge information om allt han eller hon känner till om dödsboet. För att sedan intyga, i bouppteckningshandlingen, sina uppgifter på heder och samvete.

DÖDSBODELÄGARE: Person/-er enligt lag eller testamente som har rätt till andel i dödsboet.

ALLMÄNNA ARVSFONDEN: Blir dödsbodelägare då dödsboet har tillgångar men saknar egna dödsbodelägare. Om det saknas tillgångar och Allmänna arvsfonden är dödsbodelägare kommer socialtjänsten med fullmakt att förvalta och avveckla boet.

INGIVARE: Den person som har hand om kontakten med Skatteverket.

UPPRÄTTANDE: Inför två förrättningsmän ska dödsbodelägarna eller bouppgivare uppge boets tillgångar och skulder per dödsdagen.

TVÅ FÖRRÄTTNINGSMÄN: Arvinge/ombud/testamentstagare får ej förrätta bouppteckningen. Dödsbodelägare har, enligt lagen, rätten att själva välja de två personer som är ”kunniga och trovärdiga” till förrättningsmän med juridiskt ansvar för ärendet. Bouppteckning kan göras privat, men på förrättningsdagen ska den förrättas (utföras) av de två förrättningsmännen.

FÖRRÄTTNINGSDAGEN: Den dag som bouppteckningen skrivs under (förrättas). Bouppgivare och förrättningsmän måste närvara. Originalet och en vidimerad kopia skickas till Skatteverket inom en månad från förrättningsdagen.
om en kallad person väljer att inte närvara måste Kallelsebevis bifogas bouppteckningen.
Förrättningsmännen intygar ”att allt har blivit riktigt antecknat och att tillgångarna har värderats efter bästa förstånd”.
Tid och plats för förrättningen bestämmes vanligen av den dödsbodelägare som i huvudsak har hand om dödsboet, ex.vis efterlevande make/maka.

KALLELSE TILL FÖRRÄTTNINGEN: Efterlevande maka/make, sambo eller registrerad partner, bouppgivare och förrättningsmän ska alltid kallas till förrättningen.
Dessutom ska följande personer kallas:
Legala arvingar (ex.vis föräldrar, syskon, syskonbarn).
Universella testamentstagare (person som får ärva i testamentet)
Legala efterarvingar (ex.vis barn, barnbarn. Om dessa saknas är det föräldrar, syskon eller syskonbarn).
Testamentariska efterarvingar (arvinge som gnm testamente får en lott som en annan testamentstagare tidigare haft).
Efterarvingar till tidigare avliden make/maka (ex.vis särkullbarn, föräldrar eller syskon).

BOUPPTECKNINGEN KLAR INOM 4 MÅNADER FRÅN DÖDSDAGEN: Bouppteckningen ska göras inom tre månader (förrättas) efter dödsfallet. Efter ytterligare en månad måste den vara inlämnad till Skatteverket.

OM NYA UPPGIFTER UPPKOMMIT: Efter att bouppteckningen inlämnats till verket, så blir du inte straffad utan en tilläggsboupptecking kan göras och Skatteverket kommer via ingivaren begära en komplettering.

BOUPPTECKNING INTE SKICKATS IN I TID: 4 månader räknat från dödsdagen skall bouppteckning inkommit till Skatteverket. Om det inte skett kan verket förelägga dödsboet med vite.

BOUPPTECKNING – LITEN ORDLISTA

ARV – Kvarlåtenskap fördelas i ”arv”.
ARVSLOTT – Del av avlidens kvarlåtenskap.
KVARLÅTENSKAP – Egendom som tillhört den avlidne personen.
LÖSÖRE – Avser främst möbler, husgeråd, transportmedel, varor o.d. EJ pengar, värdepapper, olika slags rättigheter, byggnad på ofri grund m.m.